Akcija "Jasno i glasno"
- Opština Zvezdara
Naša Analiza Nacionalne strategije za mlade,
Akcionog plana i izveštaja o implementaciji
Međunarodni dan devojčica na Vračaru
oktobar 2014.
Preventivni program "Budi svoja"
za srednjoškolke

Javna rasprava povodom predloga nove Nacionalne strategije za mlade

20. novembra učestvovale smo u javnoj raspravi povodom nove Nacionalne strategije za mlade. Iznele smo naš stav da nije dovoljno mera koje se odnose na povećanje rodne ravnopravnosti i da nije dovoljno da one budu samo na nivou aktivnosti. Skrenule smo pažnju na podatke koji ukazuju na obim problema i ukazale na međunarodna dokumenta za politiku za mlade koja jasno ističu da je prioritet da se radi na položaju devojaka i mladih žena.

http://www.mos.gov.rs/vesti/aktivnosti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-nacionalne-strategije-za-mlade-2015-2025-2/?lang=lat

U toku je proces izrade nove Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Centar za edukaciju i savetovanje - Katalista nastoji da utiče da nova strategija uvaži prava devojaka, a posebno kada su oblasti: bezbednost, zdravlje, zapošljavanje i obrazovanje u pitanju. Smatramo da u okviru ovih oblasti postoji jasno izražena neravnopravnost u položaju devojaka i mladića i da je važno da strategija i akcioni plan sadrže ciljeve i mere koji će biti usmereni da se popravi nepovoljan položaj devojaka kada su u pitanju ove oblasti. Takođe želimo svojom uporednom analizom nacionalne strategije, akcionog plana i izveštaja o implementaciji za protekli period da doprinesemo kvalitetnoj evaluaciji prethodnih dokumenata i da na taj način omogućimo postavljanje dobre osnove za izbegavanje ponavljanja istih nedostataka u kreiranju novih politika.

Tokom jeseni 2014. godine sastale smo se sa različitim ključnim akterima za nacionalnu politiku za mlade, a takođe i uputile Ministarstvu omladine i sporta komentare na radni nacrt i prvu verziju Nacionalne strategije.